Nadační fond Karla Duška

Účelem nadačního fondu je podpora výzkumu a vzdělávání v oboru makromolekulární fyzikální chemie a vědě o materiálech, s cílem upevňovat rozvojem vědeckého poznání veřejné blaho a naplnit tak odkaz celoživotního díla prof. Karla Duška.

Cíle nadačního fondu

Podpora badatelů v oboru fyzikální chemie makromolekulárních systémů, jako gelů, hydrogelů a síťovaných termosetů a termoplastů a na nich založených nových materiálů

Podpora informační výměny a synergie odborných zkušeností vědců a vědeckých týmů, působících v oblasti teorie a praktického uplatnění
polymerních sítí a gelů

Podpora vzdělávání, osvěty a popularizace v oblasti historie, nejnovějších
výsledků, významu a budoucnosti makromolekulární vědy

O profesoru Karlu Duškovi

Prof. Ing. Karel Dušek, DrSc. (1930 – 2020) působil více než 65 let v oboru fyzikální chemie. Jeho hlavním výzkumným zájmem byla tvorba, struktura a vlastnosti zesíťovaných polymerů a polymerních gelů.

Karel Dušek získal titul Ing. na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v roce 1953 a titul CSc. na Ústavu fyzikální chemie ČSAV v roce 1958. Před nástupem do Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v roce 1965 pracoval ve Výzkumném ústavu syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích (nyní SYNPO, a. s.).

Během svého vědeckého působení publikoval přibližně 320 recenzovaných prací, které získaly přes 10100 citací, jeho H-index je 47. Článek Structure and elasticity of non-crystalline polymer networks (Dusek, Prins), Adv. Polym. Sci. 1969, 6, 1 je nejcitovanější (781 citací).

Karel Dušek byl profesorem makromolekulární chemie, kratší dobu působil jako hostující profesor na univerzitách ve Francii, USA a Velké Británii a od roku 1996 byl hostujícím profesorem na katedře bioinženýrství na University of Utah. V roce 1994 byl Karel Dušek zakládajícím členem Učené společnosti České republiky. V závěrečné etapě svého profesního života pracoval Karel Dušek jako emeritní vědecký pracovník Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky.

Zdroj: web Institutu makromolekulární chemie AV ČR o Karlu Duškovi

Správní rada Nadačního fondu Karla Duška

Dr. Ing. Miroslava Dušková Smrčková

předsedkyně správní rady

Vystudovala Technologii a zpracování makromolekulárních látek na VŠCHT v Praze, kde též obhájila svou dizertační práci v oblasti urychlené vulkanizace kaučuku. V letech 1996–1998 absolvovala postdoktorskou stáž na McGillově univerzitě v Montreálu, kde se věnovala syntéze polymerů pro technologii papíru. Předtím krátce pracovala ve výzkumu podniku Silon Planá nad Lužnicí, kde se zabývala mechanickými vlastnostmi polymerních kompozitů. V roce 1999 nastoupila do Ústavu makromolekulární chemie, kde se zabývá přípravou, strukturou a vlastnostmi makromolekulárních sítí buď v souvislosti s termosety anebo hydrogely. Od roku 2015 zde vede Oddělení Polymerních sítí a gelů. Podílí se na získávání a řešení národních a mezinárodních projektů jak základního, tak aplikovaného výzkumu.

Ing. Ivan Dobáš, CSc.

člen správní rady

Je absolventem oboru Organická technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích. V roce 1969 dokončil na téže škole vědeckou aspiranturu v oboru organické chemie. Od tohoto roku profesně působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu syntetických pryskyřic a laků a následně ve společnosti Synpo a. s., a to až do svého odchodu do penze. Od roku 1993 působil v této společnosti jako vedoucí oddělení Výzkum II a 1. zástupce ředitele. Bývalý člen Vědecké Rady Fakulty Chemické Technologie Univerzity Pardubice a bývalý člen Rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Autor 35 publikací v mezinárodních časopisech, 37 Autorských Osvědčení a dvou patentů. Aktivní účastník mezinárodních konferencí a sympozií z oboru polymerní chemie.

Ing. Jana Klímová Ph.D.

členka správní rady

Vystudovala Informatiku na Fakultě Informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Titul Ph.D. pak získala v roce 2001 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze – téma její diplomové práce bylo Výpočetní zpracování vybraných typů českých slovotvorných prostředků. To je také hlavní obor činnosti Jany Klímové, která se zabývá především automatizovaným počítačovým zpracováním lidské řeči a její následnou analýzou. Od roku 2015 působí jako vědecký pracovník Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 2016–2021 působila také v Ústavu formální a aplikované lingvistiky při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

RNDr. Jiří Pfleger

člen správní rady

Vystudoval biofyziku na Fakultě matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy v Praze, Obhájením dizertační práce v roce 1989 ukončil doktorské studium v oboru fyzikální chemie na ÚMCH, kde nyní pracuje jako vedoucí Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku a jako koordinátor Centra OPTOEL Zabývá se elektrickými a fotoelektrickými vlastnostmi polymerů, polymerních nanokompozitů a dalších organických látek pro rozvíjející se oblast tištěné flexibilní organické elektroniky. Je autorem či spoluautorem 119 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech a kapitoly v knize. Za posledních 10 let řešitel a spoluřešitel 7 projektů GA ČR a MŠMT, 2 projektů TAČR, spoluřešitel dvou evropských projektů a několika menších projektů zahraniční spolupráce. Absolvoval zahraniční stáže na State University of New York v Buffalu, USA (1987–1988), na Ústavu Hahna-Meitnerové v Berlíně (1990–1992), v roce 1995 působil jako visiting scientist na City University of Hong Kong a v letech 2008–2009 jako visiting profesor na Technické universitě v Lodži. Je pedagogicky činný na Přírodovědecké fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, přednáší též v rámci kurzu UNESCO na ÚMCH AV ČR a příležitostně na Wrocław University of Science and Technology a Lodz University of Technology.

RNDr. František Rypáček CSc.

člen správní rady

Vystudoval obor biofyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po 2 letech získal titul PhD. v oboru fyziologie v Ústavu makromolekulární chemie Československé akademie věd. V tomto ústavu pak působí od roku 1971 jako vědecký pracovník postupně v pozicích: vědecký aspirant, vědecký pracovník, vedoucí odd. biomateriálů a bioanalogických polymerních systémů, předseda Rady ÚMCH, ředitel ÚMCH AV ČR v.v.i. (2012⁠⁠–2016), v současnosti jako emeritní vědecký pracovník. V rámci své profesní dráhy působil na následujících univerzitách v USA: University of Kentucky, Lexington, stát: Kentucky a Commonwealth University, Richmond, stát: Virginia. Mezi lety 2006–2016 byl vyučujícím kurzu Polymerní biomateriály na Fakultě Chemické Vysokého učení v Brně, mezi lety 2008–2016 také vyučujícím kurzu Bio-makromolekulární chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Barbora Vobořilová

členka správní rady

Vystudovala obor Francouzština pro hospodářskou praxi na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci své profesní dráhy usiluje o zlepšení českého vzdělávacího systému – jako tajemnice Stálé konference asociací ve vzdělávání a při své práci v organizaci EDUin. Vzdělávání se věnuje od roku 1999 také jako dobrovolnice ve skautské organizaci.

Ing. Jana Pilařová

revizorka správní rady

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Svou profesní dráhu nastartovala jako daňový poradce v auditorské společnosti Arthur Andersen. Následně pracovala v americké právní kanceláři White & Case a poté jako country managerka v holandské společnosti Citco Trust Services, která poskytovala mezinárodní daňové plánování a účetní, daňové a právní služby pro zahraniční klienty. Od roku 2012 podniká – nejprve jako živnostník, v roce 2018 založila s manželem poradenskou společnost bizCON.

Kontaktní a právní údaje

Právní forma: Nadační fond (Statut fondu)

IČ: 14347741

DIČ: CZ14347741

Sídlem: Milevsko, Riegrova 215, PSČ 399 01

Spisová značka: 383 N, Krajský soud v Českých Budějovicích

Kontaktní e-mail: miroslava.duskova@kareldusek.org

Korespondenční adresa:

Miroslava Dušková Smrčková

Zeyerova alej 1938/33, 162 00 Praha 6